Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van KeGraça ook bekend met handelsnaam KeParty, gevestigd te Pijnacker en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 60484764 bij de Kamer van Koophandel hierna: KeParty).

Artikel 1. Definities
KeParty is een webwinkel (onderdeel van KeGraça) voor feestartikelen en feest decoraties die via http://www.keparty.eu (hierna: Website) bezocht kan worden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de Website, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van KeParty worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door KeParty ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Bestelling en Overeenkomst
3.1 Een bestelling komt tot stand nadat een klant op de Website het bestelproces heeft doorlopen en een bestelling geplaatst heeft. Een koopovereenkomst tussen partijen komt tot stand nadat KeParty de bestelling heeft geaccepteerd. Ter bevestiging van acceptatie van de bestelling, ontvangt de klant een e-mail met daarin de bestelling– en adresgegevens, zoals de klant deze heeft ingevuld.
3.2 KeParty is niet verantwoordelijk voor fouten gemaakt bij het invoeren van een bestelling door de klant.
3.3 Uitverkochte producten worden niet nageleverd.
3.4 Wanneer een besteld artikel niet geleverd kan worden, worden de eventuele overige bestelde artikelen van deze bestelling verzonden en het verschuldigde bedrag van het niet geleverde artikel terug betaald.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief btw, maar exclusief verzendkosten en eventuele bijkomende kosten voor betalingen.
4.2 De verzendkosten van bestellingen staan vermeld op de Website onder "Verzenden en afhalen".
4.3 KeParty kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.

Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk op de volgende manieren: a) iDeal: De klant kan via onze Website op een veilige manier elektronisch de betaling van de bestelling regelen. Het is belangrijk dat de klant het betalingsprocedure geheel afrondt, om de betaling daadwerkelijk te realiseren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. b) Bancaire overschrijving: ING bank op rekeningnummer NL17INGB0007149002. c) Contant bij afhalen van de bestelling.
5.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of verrekening, behalve voor zover er een afwijkende overeenkomst is gemaakt met KeParty.
5.3 De klant geeft KeParty toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
5.4 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van KeParty.
5.5 In het geval dat de klant na een bestelling te hebben geplaatst, verzuimt te betalen, ontvangt de klant na 7 werkdagen een herinnering waarin wordt gevraagd het openstaande saldo alsnog te voldoen. Wanneer KeParty de betaling vervolgens niet binnen 3 werkdagen ontvangt, worden de gereserveerde producten weer in de verkoop gedaan.

Artikel 6. Levering
6.1 KeParty streeft ernaar, indien mogelijk, binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling de bestelling te verzenden. Voor verzending maken wij gebruik van PostNL Pakketservice.
6.2 Tijdens het bestelproces kan de klant als alternatief voor verzending kiezen voor afhalen van het pakket. Voor de locatie, dagen en tijden verwijzen wij de klant naar de Website onder "verzenden of afhalen".

Artikel 7. Omruilen van producten
7.1 KeParty doet er alles aan om via de website klanten volledig te informeren over de producten. Toch kan het zijn dat de kleuren en uitvoeringen van de producten iets afwijken van de kleuren en uitvoeringen afgebeeld op de foto’s op de Website.
7.2 Mocht een product niet aan de verwachting van de klant voldoen, dan kan dit binnen 14 dagen na ontvangst geruild worden, mits het product in de originele staat, niet beschadigd en ongebruikt is. Producten die speciaal voor een klant zijn gemaakt of bedrukt, kunnen niet geruild worden. De verzendkosten voor omruiling zijn voor rekening van de klant.
7.3 Indien een klant een door KeParty verkeerd geleverd product ontvangt, zal KeParty dit gratis omruilen en de verzendkosten van omruiling voor haar rekening nemen.
7.4 De klant dient te ruilen producten onder vermelding van de reden van ruiling en onder vermelding van de juiste aantallen of producten te retourneren aan:
KeParty, De Harnasch 23; 2642 DV Pijnacker.

Artikel 8. Annulering van een bestelling
8.1 De klant heeft, conform de Wet koop op afstand, het recht om een bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst te herroepen (annuleren), zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen, echter onder voldoening van de verzendkosten van KeParty.
8.2 Hiertoe dient de klant binnen 14 werkdagen na ontvangst van de producten het retourformulier op de website in te vullen. Hier dient de klant zijn naam, bestelnummer en (indien van toepassing) zijn bankgegevens te vermelden.
8.3 De klant ontvangt een bevestiging per e-mail zodra KeParty de retourzending in goede staat heeft ontvangen en afgehandeld. Restitutie van het volledige aankoopbedrag (uitgezonderd de verzendkosten) vindt uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van de retourzending plaats, mits het product in de originele staat, niet beschadigd en ongebruikt is. Producten die speciaal voor een klant zijn gemaakt of bedrukt, kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
KeParty aanvaardt geen enkele verantwoording of aansprakelijkheid ten opzichte van de klant en/of derden voortvloeiende uit het gebruik van producten die bij KeParty zijn gekocht, behoudens opzet of grove schuld van KeParty.

Artikel 10. Overmacht
KeParty heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat KeParty gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
11.3 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard: - zullen overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven, - zullen KeParty en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.